Platba školného 2020 / 2021

Úhrada školného v době vyhlášení nouzového stavu – distanční výuka: školné lze i nadále uhradit v hotovosti na sekretariátu školy. Termín si ale sjednejte předem na tel.: 472 777 094, 724 829 246, e-mail: nausova@trivis.cz

Žáci 4. ročníků musí mít školné za celý školní rok 2020 / 2021 zaplacené do 31. března 2021.

V případě, že zvolíte platbu převodem, držte se následujících:  platbu proveďte na účet školy 112017237/0300, variabilní symbol – udejte číslo smlouvy, do zprávy pro příjemce uveďte za co platíte a jméno žáka.

V případě dotazů použijte následující kontakty; tel.: 472 777 094, 724 829 246, e-mail: nausova@trivis.cz